СОВРЕМЕНОСТ

Списание за литература, култура и уметност 

Книги

Современи изданија

Сценарио - Етела Фаркашова

Тајнописец - Верица Мукоска

Филмска објектологија - Васил Михаил

Гирланда - Стефан Костоски

Мајстори за огледала - Стефан Марковски

Огнот наш нестишен - Ирена Јурчева

Празно место - Снежана Стојчевска

Скршен аватар - Магдалена Чапаровска

Спомени - Ристо Маџунков

Психофилозофемите во повеќеслојните структури на романите

Психофилозофемите во повеќеслојните структури на романите Папокот на светот од Венко Андоновски и Еретички писма од Стефан Марковски - Верица Мукоска

Списание за литература, култура и уметност 
“Современост” – најстаро македонско книжевно списание